Algemene voorwaarden Stido

 

 

Definities:

 

Onderneming: Stido, gevestigd te Venhuizen onder KvK nr. 68107099.

Klant: degene met wie een overeenkomst is aangegaan.

Partijen: Stido en klant samen.

Klant: een klant die een individu is en die als privépersoon of als rechtspersoon handelt.

Aw: Auteurswet 1912

 

 1. Toepasselijkheid algemene voorwaarden

 

1.1          Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of producten door of namens Stido.

1.2         Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.

1.3         Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en of afwijkende algemene voorwaarden van de klant of van derden uitdrukkelijk uit.

 

 1. Aanbiedingen en offertes

 

2.1        Aanbiedingen en offertes van Stido zijn vrijblijvend, tenzij daarin uitdrukkelijk anders vermeld.

2.2         Een aanbod of offerte is maximaal 1 maand geldig, tenzij een andere aanvaardingstermijn in het aanbod of de offerte staat vermeld.

2.3         Als de klant een aanbod of offerte niet binnen de geldende termijn aanvaardt, dan vervalt het aanbod of de offerte.

2.4         Aanbiedingen en offertes gelden niet voor nabestellingen, tenzij partijen dit uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeenkomen.

 

 1. Aanvaarding

 

3.1        Bij aanvaarding van een vrijblijvende offerte of aanbieding, behoudt Stido zich het recht voor de offerte of het aanbod alsnog binnen 3 dagen na ontvangst van de aanvaarding in te trekken, zonder dat de klant hieraan enige rechten kan ontlenen.

3.2        Mondelinge aanvaarding van de klant verbindt Stido slechts, nadat de klant deze schriftelijk (of elektronisch) heeft bevestigd.

 

 1. Prijzen

 

4.1        Alle prijzen die Stido hanteert zijn in euro’s, zijn exclusief btw en exclusief eventuele overige kosten zoals administratiekosten, heffingen en reis-, verzend- of transportkosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of anders overeengekomen.

4.2        Alle prijzen op die Stido hanteert voor zijn producten of diensten, op zijn website of die anderszins kenbaar zijn gemaakt, kan te allen tijde wijzigen.

4.3        Verhogingen van de kostprijzen van producten of onderdelen daarvan, die Stido niet kon voorzien ten tijde van het doen van de aanbieding c.q. het tot stand komen van de overeenkomst kunnen aanleiding geven tot prijsverhogingen.

4.4        De klant heeft het recht om een overeenkomst te ontbinden als gevolg van een prijsverhoging zoals bedoeld in 4.3, tenzij de verhoging het gevolg is van een wenselijke regeling.

4.5        De prijs met betrekking tot een dienstverlening wordt door Stido vastgesteld op grond van de werkelijk bestede uren.

4.6        De prijs wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van Stido, geldend voor de periode waarin hij de werkzaamheden verricht, tenzij een afwijkend uurtarief is overeengekomen.

4.7        Indien partijen voor een dienstverlening door Stido een totaalbedrag zijn overeengekomen, is dit altijd een richtprijs, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk een vaste prijs, waarvan niet kan worden afgeweken, zijn overeengekomen.

4.8        Stido is gerechtigd om tot 10% van de richtprijs af te wijken.

4.9        Indien de richtprijs meer dan 10% hoger uit gaat vallen, dient Stido de klant tijdig te laten weten waarom een hogere prijs gerechtvaardigd is.

4.10      Indien de richtprijs meer dan 10% hoger uit gaat vallen, heeft de klant het recht om het deel van de opdracht te laten vervallen, dat boven de richtprijs vermeerderd met 10% uitkomt.

4.11      Stido heeft het recht de prijzen jaarlijks aan te passen.

4.12      Voorafgaand aan de ingang ervan zal Stido prijsaanpassingen meedelen aan de klant.

4.13      De klant heeft het recht om de overeenkomst met Stido op te zeggen indien hij niet akkoord gaat met de prijsverhoging.

4.14      Indien partijen onverhoopt geen vergoeding zijn overeengekomen, bepaalt Stido eenzijdig en naar redelijkheid en billijkheid de vergoeding, waarbij rekening gehouden wordt met de omvang en de reikwijdte van het door de klant gewenste gebruik van het werk.

4.15      Noodzakelijke kosten en/of meerwerk dienen door de klant te worden vergoed.

 

 1. Betalingen en betalingstermijn

 

5.1          Stido mag bij het aangaan van de overeenkomst een aanbetaling tot 50% van het overeengekomen bedrag verlangen.

5.2         De klant dient betalingen achteraf binnen 14 dagen na levering van het product te hebben voldaan.

5.3         Betalingstermijnen worden beschouwd als fatale betalingstermijnen. Dat betekent dat indien de klant het overeengekomen bedrag niet uiterlijk op de laatste dag van de betalingstermijn heeft voldaan, hij van rechtswege in verzuim en in gebreke is, zonder dat Stido een aanmaning hoeft te sturen c.q. in gebreke hoeft te stellen.

5.4         Stido behoudt zich het recht voor om een levering afhankelijk te stellen van onmiddellijke betaling dan wel een zekerheidstelling te eisen voor het totale bedrag van de diensten of producten.

 

 1. Gevolgen niet tijdig betalen

 

6.1        Betaalt de klant niet binnen de overeengekomen termijn, dan is Stido gerechtigd een rente van 6% per maand in rekening te brengen bij rechtspersonen en de wettelijke rente bij natuurlijke personen vanaf de dag dat de klant in verzuim is, waarbij een gedeelte van een maand voor een hele maand wordt gerekend.

6.2        Wanneer de klant in verzuim is, is hij bovendien buitengerechtelijke incassokosten en eventuele schadevergoeding verschuldigd aan Stido.

6.3        De incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.

6.4        Wanneer de klant niet tijdig betaalt, mag Stido zijn verplichtingen opschorten totdat de klant aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.

6.5        In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling aan de zijde van de klant, zijn de vorderingen van Stido op de klant onmiddellijk opeisbaar.

6.6        Weigert de klant zijn medewerking aan de uitvoering van de overeenkomst door Stido, dan is hij nog steeds verplicht de afgesproken prijs aan Stido te betalen.

 

 1. Recht van reclame

7.1        Zodra de klant in verzuim is, is Stido gerechtigd het recht van reclame in te roepen ten aanzien van de onbetaalde aan de klant geleverde producten.

7.2        Stido roept het recht van reclame in door middel van een schriftelijke of elektronische mededeling.

7.3        Zodra de klant op de hoogte is gesteld van het ingeroepen recht van reclame, dient de klant de producten waar dit recht betrekking op heeft, onmiddellijk te retourneren aan Stido, tenzij partijen hierover andere afspraken maken.

7.4        De kosten voor het terughalen of -brengen van de producten komen voor rekening van de klant.

 

 1. Herroepingsrecht

 

8.1        Een klant kan een online aankoop gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van reden ontbinden op voorwaarde dat:

 • het product niet is gebruikt
 • het geen product is dat snel kan bederven, zoals voedsel of bloemen
 • het geen product is dat speciaal voor de klant op maat is gemaakt of aangepast
 • het geen product is dat niet kan worden teruggestuurd om hygiënische redenen

ondergoed, badkleding, enz.)

 • de verzegeling nog intact is. indien het gaat om gegevensdragers met digitale inhoud

(dvd’s, cd’s, etc.)

 • het product geen reis, vervoersticket, cateringopdracht of vorm van vrijetijdsbesteding is
 • het product geen los tijdschrift of losse krant is
 • het geen (opdracht tot) spoedreparatie betreft
 • de klant niet heeft afgezien van zijn herroepingsrecht

8.2         De bedenktijd van 14 dagen zoals in lid 1 genoemd, vangt aan:

 • op de dag nadat de klant het laatste product of onderdeel heeft ontvangen van 1 bestelling
 • zodra de klant het eerste product bij een abonnement heeft ontvangen
 • zodra de klant een dienst voor het eerst heeft afgenomen
 • zodra de klant bevestigd heeft dat hij digitale inhoud via internet gaat afnemer.

8.3         De klant kan zijn beroep op het herroepingsrecht kenbaar maken via info@stido.nl.

8.4         De klant is verplicht om het product binnen 14 dagen na het kenbaar maken van zijn herroepingsrecht te retourneren aan Stido, bij gebreke waarvan zijn herroepingsrecht komt te vervallen.

8.5        De kosten voor retourneren komen ook voor rekening van de klant indien de volledige bestelling wordt geretourneerd.

8.6        Indien de aankoopkosten en eventuele overige kosten (zoals verzend- en retourkosten) volgens de wet voor terugbetaling in aanmerking komen, zal Stido deze kosten binnen 14 dagen na ontvangst van het tijdige beroep op het herroepingsrecht, terugbetalen aan de

klant, op voorwaarde dat de klant het product tijdig aan Stido heeft geretourneerd.

 

 1. Opschortingsrecht

 

9.1          Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van het recht om de nakoming van enige uit deze overeenkomst voortvloeiende verbintenis op te schorten.

 

 1. Retentierecht

 

10.1       Stido kan een beroep doen op zijn retentierecht en in dat geval producten van de klant onder zich houden, totdat de klant alle nog openstaande rekeningen ten aanzien van Stido heeft voldaan, tenzij de klant voor die kosten voldoende zekerheid heeft gesteld.

10.2      De retentierecht geldt eveneens op grond van eerdere overeenkomsten waaruit de klant nog betalingen verschuldigd is aan Stido.

10.3      Stido is nooit aansprakelijk voor eventuele schade die de klant mogelijkerwijs lijdt als gevolg van het gebruikmaken van zijn retentierecht.

 

 1. Verrekening

 

11.1       Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van zijn recht om een schuld aan Stido te verrekenen met een vordering op Stido.

 

 1. Eigendomsvoorbehoud

 

12.1       Stido blijft eigenaar van alle geleverde producten totdat de klant volledig heeft voldaan aan al zijn betalingsverplichtingen ten aanzien van Stido op grond van wat voor met           gesloten overeenkomst dan ook, met inbegrip van vorderingen inzake het tekortschieten in de nakoming.

12.2      Tot die tijd kan Stido zich beroepen op zijn eigendomsvoorbehoud en de zaken terugnemen.

12.3      Voordat het eigendom is overgegaan op de klant, mag de klant de producten niet verpanden, verkopen, vervreemden of anderszins bezwaren.

12.4      Indien Stido een beroep doet op zijn eigendomsvoorbehoud, geldt de overeenkomst als ontbonden en heeft Stido het recht om schadevergoeding, gederfde winst en rente te vorderen.

 

 1. Levering

 

13.1      Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.

13.2      Levering vindt plaats bij de klant, tenzij partijen anders zijn overeengekomen.

13.3      Levering van online bestelde producten vindt plaats op het door de klant aangegeven adres.

13.4      Indien de overeengekomen bedragen niet of niet op tijd worden voldaan, heeft Stido het recht om zijn verplichtingen op te schorten, totdat het overeengekomen deel alsnog is voldaan.

13.5      Bij te late betaling is er sprake van schuldeisersverzuim, met als gevolg dat de klant een verlate levering niet aan Stido kan tegenwerpen.

 

 1. Levertijd

 

14.1       De door Stido opgegeven levertijden zijn indicatief en geven de klant bij overschrijding daarvan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.

14.2      De levertijd vangt aan nadat de door de klant voor akkoord getekende offerte aan Stido door     schriftelijk dan wel elektronisch is bevestigd aan de klant.

14.3      Overschrijding van de opgegeven levertijd geeft de klant geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht om de overeenkomst te ontbinden, tenzij Stido niet binnen 14 dagen na daartoe schriftelijk te zijn aangemaand kan leveren of partijen hierover iets anders

hebben afgesproken.

 

 1. Feitelijke levering

 

15.1       De klant dient ervoor zorg te dragen dat de feitelijke levering van de door hem bestelde producten tijdig kan plaatsvinden.

 

 1. Transportkosten

 

16.1       Transportkosten zijn voor rekening van de klant, tenzij partijen hierover iets anders hebben afgesproken.

 

 1. Verpakking en verzending

 

17.1      Indien de verpakking van een geleverd product geopend of beschadigd is, dan dient de klant, alvorens het product in ontvangst te nemen, hiervan door de expediteur c.q. bezorger een aantekening op te laten maken, bij gebreke waarvan Stido niet aansprakelijk kan worden

gehouden voor eventuele schade.

17.2      Indien de klant zelf voor transport van een product zorgdraagt, dient hij eventuele zichtbare beschadigingen aan producten of de verpakking voorafgaand aan het vervoer te melden aan Stido, bij gebreke waarvan Stido niet aansprakelijk kan worden gehouden voor eventuele schade.


 1. Verzekering

 

18.1      De klant verplicht zich de volgende zaken voldoende te verzekeren en verzekerd te houden tegen onder andere brand, ontplotfings- en waterschade evenals diefstal:

 • geleverde zaken die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de onderliggende overeenkomst;
 • zaken van Stido die bij de klant aanwezig zijn;
 • zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd.

18.2      De klant geeft op eerste verzoek van Stido de polis van deze verzekeringen ter inzage.

 

 1. Bewaring

 

19.1      Indien de klant bestelde producten pas later afneemt dan de overeengekomen leveringsdatum, is het risico van een eventueel kwaliteitsverlies geheel voor de klant.

19.2      Eventuele extra kosten als gevolg van voortijdige dan wel verlate afname van producten komen geheel voor rekening van de klant.


 1. Montage Installatie

 

20.1       Hoewel Stido zich inspant alle montage en of installatiewerkzaamheden zo goed mogelijk uit te voeren, draagt hij hiervoor geen enkele verantwoordelijkheid behalve in het geval van opzet of grove schuld.

 1. Garantie

 

21.1      Wanneer partijen een overeenkomst met een dienstverlenend karakter zijn aangegaan, bevat deze voor Stido enkel inspanningsverplichtingen en geen resultaatverplichtingen.

21.2      De garantie met betrekking tot producten is uitsluitend van toepassing op defecten, veroorzaakt door ondeugdelijk(e) fabricage, constructie of materiaal.

21.3      De garantie geldt niet in het geval van normale slijtage en van schade ontstaan als gevolg van ongevallen, aangebrachte wijzigingen aan het product, nalatigheid of ondeskundig gebruik door de klant, alsmede wanneer de oorzaak van het defect niet duidelijk kan worden vastgesteld.

21.4      Het risico van verlies, beschadiging of diefstal van de producten die het voorwerp zijn van een overeenkomst tussen partijen, gaat over op de klant op het moment waarop deze juridisch en of feitelijk worden geleverd, althans m de macht van de klant komen of van een derde die het product ten behoeve van de klant in ontvangst neemt.

 

 1. Uitvoering van de overeenkomst

 

22.1       Stido voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit.

22.2       Stido heeft het recht om de overeengekomen dienstverlening (gedeeltelijk) te laten verrichten door derden.

22.3       De uitvoering van de overeenkomst geschiedt in onderling overleg en na schriftelijk akkoord en betaling van het eventueel afgesproken voorschot door de klant.

22.4       Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat Stido tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst.

22.5       Indien de klant er niet voor heeft gezorgd dat Stido tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst, komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en of extra uren voor rekening van de klant.

 

 1. Opdracht

23.1       Stido heeft het recht om alles dat bij een opdrachtovereenkomst niet uitdrukkelijk is omschreven naar eigen technisch en creatief inzicht uit te voeren.

23.2       Wijzigingen in de opdracht door de klant om welke reden dan ook, komen voor rekening van de klant en zullen door Stido slechts worden uitgevoerd na aparte offerte van meerkosten die door de klant voor akkoord is ondertekend en aan Stido is geretourneerd.

23.3       Ingeval van opzegging is de klant enkel verschuldigd een naar redelijkheid vast te stellen deel van de vergoeding waarbij rekening wordt gehouden met de reeds verrichte werkzaamheden.

 

 1. Informatieverstrekking door de klant

 

24.1       De klant stelt alle informatie, gegevens en bescheiden die relevant zijn voor de correcte uitvoering van de overeenkomst tijdig en in gewenste vorm en op gewenste wijze beschikbaar aan

24.2       De klant staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde informatie, gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn. voor zover uit de aard van de overeenkomst niet anders voortvloeit.

24.3       Indien en voor zover de klant dit verzoekt, retourneert Stido de betreffende bescheiden.

24.4       Stelt de klant niet, niet tijdig of met behoorlijk de door Stido redelijkerwijs verlangde informatie, gegevens of bescheiden beschikbaar en loopt de uitvoering van de overeenkomst hierdoor vertraging op, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en extra uren voor rekening van de klant.


 1. Duur van de overeenkomst betreffende een dienst

 

25.1     De overeenkomst tussen Stido en de klant betreffende een dienst of diensten wordt aangegaan afhankelijk van de opdracht, tenzij uit de aard van de overeenkomst iets anders voortvloeit of partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.

25.2     Na afloop van de termijn genoemd in lid 1 van dit artikel wordt de overeenkomst stilzwijgend omgezet in een overeenkomst voor onbepaalde tijd, tenzij 1 van de partijen de overeenkomst opzegt met inachtneming van een opzegtermijn van maanden, c.q. een klant de overeenkomst opzegt met inachtneming van een opzegtermijn van 1 (één) maand, waardoor de overeenkomst van rechtswege eindigt.

25.3     Zijn partijen binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nooit een fatale termijn. Bij overschrijding van deze termijn moet de klant Stido schriftelijk in gebreke stellen.

 

 1. Opzeggen overeenkomst dienst voor bepaalde tijd

 

26.1     Stido of klant kan een overeenkomst betreffende een dienst die voor bepaalde tijd is aangegaan niet eerder dan na 1 (één) jaar opzeggen.

26.2     Na afloop van de minimum looptijd van 1 (één) jaar kan voornoemde overeenkomst opgezegd worden door Stido met inachtneming van een opzegtermijn van 3 maanden.

26.3     Na afloop van de minimum looptijd van 1 (één) jaar kan voornoemde overeenkomst opgezegd worden door een klant met inachtneming van een opzegtermijn van 1 (één) maand.

26.4     Indien de overeenkomst betreffende een dienst voor minder dan 1 (één) jaar is aangegaan, dan is de overeenkomst tussentijds niet opzegbaar.

 

 1. Intellectueel eigendom

 

27.1       Stido behoudt alle intellectuele eigendomsrechten (waaronder auteursrecht, octrooirecht, merkenrecht, tekeningen- en modellenrecht, etc.) op alle ontwerpen, tekeningen, geschriften, dragers met gegevens of andere informatie, offertes, afbeeldingen, schetsen, modellen, maquettes, etc., tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen.

27.2       De klant mag genoemde intellectuele eigendomsrechten niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van kopiëren, aan derden tonen en of ter beschikking stellen of op andere wijze (laten) gebruiken.

 

 1. Auteursrecht

28.1       Het auteursrecht op fotografische werken berust bij de fotograaf.

28.2       Het is niet toegestaan stock foto’s, in welke vorm dan ook, aan te passen en deze op internet te plaatsen, de aangeleverde foto’s met watermerk mogen wel gedeeld worden op social media.

28.3       Bij het leveren van stock foto’s heeft de particuliere klant recht tot reproductie voor eigen gebruik.

28.4       Het is de klant niet toegestaan om bestanden voor commerciële of non-profit bedrijven te gebruiken en/of te publiceren in gedrukte media of op internet, tenzij hiervoor een licentie is afgegeven.

28.5       De licentievoorwaarden staan vermeld in de offerte en op de betreffende licentiefactuur.

28.6       Het is niet toegestaan foto’s in te sturen naar fotowedstrijden zonder nadrukkelijke toestemming van de fotograaf.

28.7       Beeldmateriaal van opdrachten mogen door Stido online en offline gebruikt worden ter promotie van de beroepsactiviteiten. Bijvoorbeeld in de portfolio op de website of plaatsing op social media.

28.8       Stido blijft eigenaar van de stock foto’s en het is daarom niet toegestaan de fotobestanden te verkopen voor commercieel gebruik zonder schriftelijke toestemming van de fotograaf.

28.9       Indien de klant uitdrukkelijk niet wil dat de gemaakte foto’s van hem/haar of van leden van het gezin/familie gebruikt worden voor promotiedoeleinden zoals hierboven beschreven, dan dient de klant dit voor de opdrachtbevestiging per email kenbaar te maken.

 

 1. Licentie

29.1       Toestemming voor gebruik van een fotografisch werk door de klant wordt uitsluitend schriftelijk/per mail en voorafgaand verleend in de vorm van een licentie zoals die naar aard en omvang door Stido is omschreven in de offerte en/of de opdrachtbevestiging en/of de daarop toeziende factuur.

29.2       Indien omtrent de omvang van de licentie niets is bepaald, geldt dat deze nimmer meer omvat dan het recht tot éénmalig gebruik, in ongewijzigde vorm, ten behoeve van een doel, oplage en wijze zoals partijen bij het aangaan van de overeenkomst conform het begrip van Stido, hebben bedoeld.

29.3       Exclusieve exploitatie moet altijd expliciet schriftelijk overeen worden gekomen en valt niet onder het hiervoor genoemde exploitatierecht.

29.4       Het is de klant niet toegestaan het in dit artikel omschreven exploitatierecht over te dragen aan derden behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van Stido.

29.5       Tenzij anders overeengekomen, is de klant niet bevoegd om sub-licenties te verlenen aan derden.

 

 1. Inbreuk op auteursrecht

30.1       Elk gebruik van een fotografisch werk dat niet is overeengekomen, wordt beschouwd als een inbreuk op het auteursrecht van Stido.

30.2       Bij inbreuk komt Stido een vergoeding toe ter hoogte van tenminste driemaal de door Stido gebruikelijk gehanteerde licentievergoeding voor een dergelijke vorm van gebruik, zonder enig recht te verliezen op vergoeding van overige geleden schade (waaronder begrepen het recht op vergoeding van alle directe en indirecte schade en alle daadwerkelijke gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten).

 

 1. Naamsvermelding en Persoonlijkheidsrechten

31.1       De naam van Stido dient duidelijk bij een gebruikt fotografisch werk te worden vermeld, of met een verwijzing naar het fotografisch werk in de publicatie te worden opgenomen.

31.2       De klant neemt bij de verveelvoudiging en openbaarmaking van een fotografisch werk te allen tijde de persoonlijkheidsrechten van de fotograaf conform artikel 25 lid 1 sub c en d Aw in acht.

31.3       Voor iedere inbreuk op de aan de Fotograaf toekomende persoonlijkheidsrechten ex artikel 25 Auteurswet, waaronder het recht op naamsvermelding, is de klant een vergoeding verschuldigd van tenminste 100% van de door Stido gebruikelijk gehanteerde licentievergoeding, zonder enig recht te verliezen op vergoeding van overige geleden schade (waaronder het recht op vergoeding van alle directe en indirecte schade en alle daadwerkelijke gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten).

 

 1. Aansprakelijkheid en rechten van derden
  32.1 Stido is bevoegd de overeenkomst aan te gaan en voornoemde licentie te verlenen.
  32.2       Stido is jegens de klant niet aansprakelijk voor aanspraken van derden en/of schade

voortvloeiend uit de exploitatie en openbaarmaking van het beeldmateriaal, tenzij er sprake

is van grove schuld of opzet aan de zijde van Stido.
32.3       De aansprakelijkheid van Stido is in elk geval beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag,

dan wel, indien en voor zover er sprake is van een verzekerde schade, tot de hoogte van de

onder de verzekering feitelijk uitgekeerde somma.
32.4       Indien derden jegens Stido en/of klant een vordering aankondigen of aanhangig maken met

betrekking tot het beeldmateriaal, dan zullen de klant en Stido in onderling overleg vaststellen of zij daartegen verweer voeren en op welke wijze dat zal geschieden.

 

 1. Geheimhouding

33.1      De klant houdt iedere informatie (in welke vorm dan ook) die hij van Stido ontvangt geheim.

33.2      Hetzelfde geldt voor alle andere informatie betreffende Stido waarvan de klant weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat deze geheim of vertrouwelijk is, dan wel waarvan hij kan verwachten dat verspreiding ervan Stido schade kan berokkenen.

33.3      De klant neemt alle nodige maatregelen om te waarborgen dat hij de in lid 1 en 2 genoemde informatie ook geheimhoudt.

33.4      De in dit artikel omschreven geheimhoudingsplicht geldt niet voor informatie:

 • die al openbaar was voordat de klant deze informatie vernam of die later openbaar is geworden zonder dat dit het gevolg was van een schending van de geheimhoudingsplicht van de klant
 • die door de klant openbaar gemaakt wordt op grond van een wettelijke plicht

33.5      De in dit artikel omschreven geheimhoudingsplicht geldt voor de duur van de onderliggende overeenkomst en voor een periode van 3 jaar na afloop daarvan.

 

 1. Boetebeding

 

34.1      Indien de andere partij het artikel van deze algemene voorwaarden over geheimhouding of over intellectueel eigendom overtreedt dan verbeurt hij voor elke overtreding ten behoeve van Stido een onmiddellijk opeisbare boete.

 • is de andere partij een klant dan bedraagt deze boete € 2.000;
 • is de andere partij een rechtspersoon dan bedraagt deze boete € 7.500.

34.2      Daarnaast verbeurt de andere partij een bedrag ad 5% van het in lid 1 genoemde bedrag voor elke dag dat die overtreding voortduurt.

34.3      Voor het verbeuren van deze boete is geen voorafgaande ingebrekestelling of gerechtelijke procedure nodig. Ook hoeft er geen sprake te zijn van enige vorm van schade.

34.4      Het verbeuren van de in het eerste lid van dit artikel bedoelde boete doet geen afbreuk aan de overige rechten van waaronder zijn recht om naast de boete schadevergoeding te vorderen.

 

 1. Vrijwaring

 

35.1       De klant vrijwaart Stido tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door       Stido geleverde producten en of diensten.

 

 1. Klachten

 

36.1      De klant dient een door Stido geleverd product of verleende dienst zo spoedig mogelijk te onderzoeken op eventuele tekortkomingen.

36.2      Beantwoordt een geleverd product of verleende dienst niet aan hetgeen de klant redelijkerwijs van de overeenkomst mocht verwachten, dan dient de klant Stido          daarvan zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen 1 maand na constatering van de tekortkomingen, op de hoogte te stellen.

36.3      Klanten dienen Stido uiterlijk binnen 2 maanden na constatering van de tekortkomingen hiervan op de hoogte te stellen.

36.4      De klant geeft daarbij een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming, zodat  Stido in staat is hierop adequaat te reageren.

36.5      De klant dient aan te tonen dat de klacht betrekking heeft op een overeenkomst tussen partijen.

36.6      Indien een klacht betrekking heeft op lopende werkzaamheden, kan dit er in ieder geval niet toe leiden dat gehouden kan worden om andere werkzaamheden te verrichten dan zijn overeengekomen.

 

 1. Ingebrekestelling

 

37.1      De klant dient ingebrekestellingen schriftelijk kenbaar te maken aan

37.2      Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat een ingebrekestelling Stido ook daadwerkelijk (tijdig) bereikt.

 

 1. Hoofdelijke aansprakelijkheid klant

 

38.1       Als Stido een overeenkomst aangaat met meerdere klanten, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige bedragen die zij op grond van die overeenkomst aan  verschuldigd zijn.

 

 1. Aansprakelijkheid

 

39.1       Stido is uitsluitend aansprakelijk voor enige schade die de klant lijdt indien en voor zover die schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid.

39.2       Indien Stido aansprakelijk is voor enige schade, is het slechts aansprakelijk voor directe schade die voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van een overeenkomst.

39.3       Stido is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of schade aan derden.

39.4      Indien Stido aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door een gesloten (beroeps)aansprakelijkheidsverzekenng wordt uitbetaald en bij gebreke van (volledige) uitkering door een verzekeringsmaatschappij van het schadebedrag is de aansprakelijkheid beperkt tot het (gedeelte van het) factuurbedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

39.5      Alle afbeeldingen, foto’s, kleuren, tekeningen, omschrijvingen op de website of in een catalogus zijn slechts indicatief en gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en of (gedeeltelijke) ontbinding van de overeenkomst en of opschorting van enige verplichting.

 

 1. Vervaltermijn

 

40.1       Elk recht van de klant op schadevergoeding vervalt in elk geval 12 maanden na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit. Hiermee wordt niet uitgesloten het bepaalde met artikel 6:89 van het Burgerlijk Wetboek.

 

 1. Recht op ontbinding

 

41.1     De klant heeft het recht de overeenkomst te ontbinden wanneer Stido toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen, tenzij deze tekortkoming, gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis, de ontbinding niet rechtvaardigt.

41.2     Is de nakoming van de verplichtingen door Stido niet blijvend of tijdelijk onmogelijk, dan kan ontbinding pas plaatsvinden nadat in verzuim is.

41.3     Stido heeft het recht de overeenkomst met de klant te ontbinden, indien de klant zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet volledig of niet tijdig nakomt, dan wel indien kennis heeft genomen van omstandigheden die hem goede grond geven om te vrezen dat de

klant zijn verplichtingen niet behoorlijk zal kunnen nakomen.

 

 1. Overmacht

 

42.1       In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 Burgerlijk Wetboek geldt dat een tekortkoming van Stido in de nakoming van enige verplichting ten aanzien van de klant niet aan Stido kan worden toegerekend in een van de wil van Stido onafhankelijke situatie, waardoor de nakoming van zijn verplichtingen ten aanzien van de klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zijn verplichtingen in redelijkheid niet van Stido kan worden verlangd.

42.2      Tot de in lid 1 genoemde overmachtsituatie worden ook – doch niet uitsluitend – gerekend: noodtoestand (zoals burgeroorlog, opstand, rellen, natuurrampen, etc.): wanprestaties en overmacht van toeleveranciers, bezorgers of andere derden: onverwachte stroom-, elektriciteits- internet-, computer- en telecomstoringen: computervirussen, stakingen, overheidsmaatregelen, onvoorziene vervoersproblemen, slechte weersomstandigheden en werkonderbrekingen.

42.3      Indien zich een overmachtsituatie voordoet waardoor Stido 1 of meer verplichtingen naar de klant niet kan nakomen, dan worden die verplichtingen opgeschort totdat Stido er weer aan kan voldoen.

42.4      Vanaf het moment dat een overmachtsituatie tenminste 30 kalenderdagen heeft geduurd, mogen beide partijen de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk ontbinden.

42.5      Stido is in een overmachtsituatie geen enkele (schade)vergoeding verschuldigd, ook niet als het als gevolg van de overmachttoestand enig voordeel geniet.

 

 1. Wijziging van de overeenkomst

 

43.1       Indien na het afsluiten van de overeenkomst voor de uitvoering ervan het nodig blijkt om de inhoud ervan te wijzigen of aan te vullen, passen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aan.

 

 1. Wijziging algemene voorwaarden

 

44.1       Stido is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.

44.2      Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.

44.3      Grote inhoudelijke wijzigingen zal            Stido zoveel mogelijk vooraf met de klant bespreken.

44.4      Klanten zijn gerechtigd bij een wezenlijke wijziging van de algemene voorwaarden de

overeenkomst op te zeggen.

 

 1. Overgang van rechten

 

45.1      Rechten van de klant uit een overeenkomst tussen partijen kunnen niet aan derden worden

overgedragen zonder de voorafgaande schriftelijke instemming van

45.2      Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals bedeeld in artikel 3:83 tweede lid, Burgerlijk Wetboek.

 

 1. Gevolgen nietigheid of vernietigbaarheid

 

46.1      Wanneer één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken, dan tast dit de overige bepalingen van deze voorwaarden niet aan

46.2      Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door een bepaling die het dichtst in de buurt komt van wat Stido bij het opstellen van de voorwaarden op dat punt voor ogen had.

 

 1. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 

47.1      Op iedere overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

47.2      De Nederlandse rechter in het arrondissement waar Stido is gevestigd praktijk houdt kantoor houdt is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

 

 

Opgesteld op 30 April 2021.